Oldal nyomtatása...

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Eltérő megegyezés hiányában a fordítóiroda (a továbbiakban: megbízott) a megbízótól csak a következő feltételekkel vállal fordítási szolgáltatást.

1          A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE, A MEGBÍZÁS

1.1             A szolgáltatás: szóbeli vagy írásbeli fordítás. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozón elkészített fordítása a célnyelvre. Szóbeli fordításnak (tolmácsolásnak) minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre.

1.2             A megbízás: megbízó és a fordítóiroda a megbízás során egyezteti egymással a fordítandó szöveg tartalmát, formátumát és terjedelmét, a forrásnyelvet és a célnyelve(ke)t, a forrásanyag és a céldokumentum formátumát, a határidőt, az elszámolás módját és egységárát, valamint az esetleges egyéb megállapodásokat. Az egyeztetés történhet szóban vagy írásban is. Rendszeres megbízások esetén keretszerződés megkötése javasolt.

2         A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE, HATÁRIDŐK, TITOKTARTÁS

2.1            A megbízás a fordításnak a megegyezés szerint történő leadásával teljesítettnek minősül, amennyiben a megbízó 15 napon belül nem él reklamációval.

2.2            Az elkészült fordítást a fordítóiroda a megegyezés szerint e-mailben vagy postai úton juttatja el a megbízóhoz. Személyes átvételben történő megállapodás esetén a megbízó a fordítóirodánál átveheti azt. Ha az elkészült fordítást a megbízó a megbízott írásbeli felhívása ellenére sem veszi át, a megbízott a szerződéstől elállhat, és követelheti kára és költségei megtérítését.

2.3            A megbízott a fordítandó dokumentumot és a fordítást csak a teljesítési határidőt követő 30 napig köteles megőrizni. Ezt az időt követően az anyagokért és dokumentumokért felelősséget nem vállal.

2.4            A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a megbízotthoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben e feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.

2.5           A késedelem a megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt a szerződésben külön kikötötte. A megbízó késedelme a megbízott késedelmét kizárja. Jogszerű elállás esetén a megbízott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

2.6           Abban az esetben, ha a megbízott a munkát még nem kezdte el, de a megbízó egy már megrendelt fordítási megbízást visszavon, akkor a megbízás nettó értékének 10%-át köteles törlési díjként a megbízottnak megfizetni.

2.7            A fordítóiroda a megbízó által rendelkezésére bocsátott anyagokat bizalmasan kezeli, azokat csak a munkával közvetlenül megbízott fordítók, lektorok és belső munkatársak számára teszi elérhetővé. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, illetve a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez.

3         A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉS

3.1            A fordítási szolgáltatások árait a megbízott érvényes árjegyzéke, vagy az adott munkára adott árajánlata, vagy a megbízóval kötött érvényes keretszerződése határozza meg. A megbízott jogosult minimum díj megállapítására.

3.2            Árajánlat csak írásos formában és az árajánlat kiadásától számított 1 hónapos időtartamra érvényes.

3.3            Mások által végzett írásbeli fordítások lektorálásáért, illetve szóbeli fordítások minősítéséért megbízott a megfelelő jellegű fordítás díját számíthatja fel.

3.4            Írásbeli fordítás esetén megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását a megbízónak felszámolni. Amennyiben a megbízó a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a megbízónak.

3.5            A megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A megbízott a számla teljes kifizetéséig fenntartja szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

3.6            Amennyiben a szerződő felek erről másként nem állapodtak meg, a fizetés átutalással történik. A megbízottnak joga van arra, hogy megfelelő részfizetést kérjen. A fizetési határidő – tekintet nélkül a fordítás átvételének napjára – a számla kiállításától számított 15 munkanap.

3.7            A megbízó fizetési késedelem esetén az érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni, ami a mindenkori banki alapkamat kétszerese.

3.8            A megbízó fizetési késedelme esetén a megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a megbízó azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

4         SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉS, VIS MAJOR

4.1            A megbízottnak a fordítást a célnyelv(ek)re jó minőségben, szakmailag és nyelvileg megfelelő módon kell elkészítenie. A megbízott köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a megbízó szubjektív elvárásainak megfeleljen.

4.2            A fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt írásbeli fordítás esetén a fordítás átvételétől számított két héten belül, szóbeli fordítás esetén közvetlenül annak teljesítését követően kell érvényesíteni. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a megbízottal szemben bejelenteni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a megbízónak indokolnia kell. A teljesítéstől számított hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető.

4.3            Írásbeli fordítás esetén a fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a megbízónak lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a megbízott számára. Amennyiben a megbízó ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a megbízottat mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a megbízott a neki biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a megbízó a megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni, kivéve, ha a késedelemből a megbízónak bizonyíthatóan kára származott.

4.4            Ha a megbízott a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a megbízó elállhat a szerződéstől, vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

4.5            A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a megbízót a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására.

4.6             A megbízott nem vállal felelősséget:

  •  A fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a megbízó által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések fordításáért, kivéve, ha a megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a megbízott rendelkezésére bocsátotta.
  • A fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hiányosságokért.
  •  A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál az esetleges fordítási hiányosságok okozta kárért, kivéve, ha a megbízottnak módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni (ez esetben a megbízott a korrektúráért külön díjat számíthat fel).
  • A sürgősséggel megrendelt fordításoknál a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, mert a sürgősség szükségszerűen kizárja a megbízó szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

4.7            A megbízott a fordítással a megbízónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a megbízó magatartásának következtében állt elő. Elmaradt haszonért a megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

4.8            Vis major (elháríthatatlan külső ok) a megbízott és a megbízó szerződését megszünteti. A megbízott a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

5         EGYEBEK

5.1            A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

5.2            A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a megbízott a székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.

5.3            A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját.

5.4            A megrendelő a fordítási szolgáltatás megrendelésével jelen szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.